Notulen Jaarvergadering Columba over 2012 d.d. 9 april 2013

Afwezig: Liesbeth, Jenny, Ineke, Wilma, Bram, Margriet, Piet, Angela Tamara(laatste 2 zonder afbericht)

1.Opening en vaststellen agenda

Hans opent met een gedicht: de Toekomst nadat we Marjon, Lia en Jan hebben toegezongen (verjaardag) . Geen nieuwe agendapunten ingediend. Jaarvergadering doel: afsluiten 2012.Er is gekozen zonder repetitie vooraf om tijd te geven aan de rondvraag en niet te laat (vorig jaar 22.30u) af te sluiten.

Als koor zijn we aan het groeien, met in 2012 als nieuwe leden: Tineke, Sipke, Tamara en Piet, het doet ons deugd dat we aanwas krijgen en nu in 2013 richting de 30 leden gaan.

Vaststellen agenda: ligt voor ons met punten, er is een reactie uit het koor gekomen m.b.t. een te bespreken punt welke ondergebracht is onder punt 7 muziekcommissie

2.Notulen jaarvergadering 2011

In de rondvraag zijn nog een aantal aktiepunten, waar nog niets mee gedaan is zoals stemtesten. Dit wordt meegenomen in het bestuur. Het nederlandstalige wat Bram meer wil vindt Margreet oubollig. Connie wil de solo’s voortaan uit het hoofd. Clara stelt voor in een rustiger periode hiervoor te oefenen en Hans noemt nog op repetities op te nemen met een recorder voor op CD om thuis te oefenen.

3.Jaarverslag 2012

Dit wordt voorgelezen door Corrie.

4.Mededelingen

Hans noemt Margreet die al 25 jaar lid is, reeds eerder aandacht aan besteed. Zij krijgt hiervoor een oorkonde en een bloemstukje.

5.Financien

Clara bedankt Henk voor zijn hulp. Ze legt het uigereikte financieel jaarverslag en begroting uit. Frans vraagt hoe de vergoeding dirigent is opgebouwd. Clara legt uit dat dit afhankelijk is van aantal optredens en repetities. Frans vindt begroting 2013 laag. Dit heeft te maken met onzekere inkomsten (inkomsten markten) wat er niet in is meeberekend. Subsidie van de gemeente is niet zeker na 2015. Er staan wel aanvragen voor optredens klaar maar die zijn niet rendabel (verzorginghuizen). Jolande noemt nog de Vomar klantenkaart, waarbij 1 % van het aankoopbedrag naar Columba gaat. Elk lid kan dit aanschaffen.

Bevindingen kascontrolecommissie: volgens Marjon(ingevallen voor Wilma) goed, keurig op orde. Samen met Tineke gedaan.

Benoeming nieuw kascontrolecommissie: Piet had zich vooraf al gemeld, daarbij Wilma als lid 2012.

6.Verkiezingen

Aftredend en herkiesbaar voor de komende 2e periode van 2 jaar: Lia bestuurslid/bibliothecaris en Hans als voorzitter.

Iedereen stemt ermee in dat Lia en Hans nog aanblijven als bibliothecaris en voorzitter.

Clara is aftredend. Ze wordt door Hans bedankt met een bloemstukje en de volgende woorden: bedankt voor je werk afgelopen jaren, je hebt er voor gekozen om i.v.m. drukke andere bezigheden het stokje te willen overgeven, daar hebben we respect voor!

Zeer secuur ben je,strikt , tot op de komma! Ook streng en duidelijk! Kortom als bestuurslid was je een belangrijke kracht en heb ik veel aan je gehad! Jolande Blom heeft te kennen gegeven dat zij Clara’s taak, het penningmeesterschap, wil overnemen. Iedereen klapt hiervoor. Jolande wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende bestuursvergadering op 23 mei aanstaande.

7.Muziekcommissie

Margreet en Wilma willen na 15 jaar het stokje overdragen. Lia bedankt Margreet met een bloemstukje (Henk neemt dit voor Wilma mee). Hans vraagt gegadigden, nadat hij de functie uitlegt: het samen met de dirigente uitzoeken van nieuwe stukken, een catalogus kijk en luister je door en in overleg kan nieuwe muziek aangeschaft worden. De dirigente heeft de eindverantwoording voor de keuze van muziek en ook de uitvoering hiervan. Verder ondersteun je de bibliothecaris waar nodig (huishoudelijk reglement 15 sept 1997)

Marjo biedt zich aan en Nicolien wil het een jaartje doen.

In het kader van muziek heeft het bestuur een vraag binnen gekregen van Liesbeth: wat willen wij uitdragen m.b.t. muziekkeus? Hans legt het koor voor: We zijn van verschillende christelijke komaf, in hoeverre kijken we breder naar de boodschap die we uitdragen? Kijk naar the passion, houden we alles traditioneel, of gaan we zelf ook op zoek naar een boodschap in een lied die schrijver ervan misschien niet primair zo bedoeld heeft?(Voorbeeld Ds. De Boer met de U2 vieringen) Maken we de drempel zo ook niet wat lager om meer mensen zich thuis te laten voelen bij Columba en evengoed een christelijke boodschap als interkerkelijk koor uit te dragen?

Sipke en Jeanette vinden het een prima repertoire, wat vlotter. Henk noemt de eindverantwoordelijkheid kerkdienst van de predikanten, wij zijn alleen dienstverlenend. Jan wil primair wel de boodschap brengen. Hans inventariseert: het koor blijft balans zoeken, is het eens met deze muziekkeuze. Henk vond dat we in Wieringerwaard te veel liedjes hebben gezongen, evenals Reina. Minder liedjes betekent meer uit het hoofd.

Connie geeft aan dat het koor bepaald wat gezongen moet worden, zit het niet goed bij het koor dan wordt het niet gezongen. De liederen die gezongen worden in de diensten worden overlegd met de predikant, als deze het goedkeurt en het wil gebruiken in zijn dienst wie zijn wij dan om te denken dat het niet bij de liturgie past. Soms is er uitleg nodig hoe je de boodschap kunt vinden. Kiezen we als koor voor een heldere duidelijke boodschap of maken we het spannnend door ook meer te moeten zoeken hiernaar. De leden geven aan hiermee akkoord te gaan.

Nederlandstalige liederen, wie heeft daar ideeën over, wie kent geschikte liederen/ uitgeverijen?

Zijn vaak oubollige liederen terwijl we vlotte muziek zoeken met daarin een boodschap.

Connie gaat Jan (echtgenoot) vragen om hier eens naar te zoeken.

8.Toekomst

Drummer: Jan Ordelman als drummer bij ons koor wordt hem niet. Ons repertoire is niet zijn ding. Gerard vraagt het koor of het iets toevoegt, het is ondersteunend. Hij vind instemming, als het maar niet overstemt (Margreet). Gerard noemt iemand die hij kent als drummer met goed passende drumtechniek. Hans vraagt Gerard deze persoon te polsen.

Projectkoor: er is door het bestuur gedacht aan deze vorm, een mogelijkheid om mensen kennis te laten maken met het koor gedurende een aantal weken o.b.v. een project zeg b.v. een paas of kerstoptreden. Qua planning kwam dit plan wat laat, anders hadden we dit nu voor Pasen willen organiseren, mogelijk iets voor de kerst.

Uitgelegd, als doel een concert of een uitvoering, tijdelijke leden een bijdrage te laten betalen dat kan €15,- €20,- zijn.

Uitvoeringen: er bestaan geluiden van vooral leden die samen met Bert Rootmensen (oud dirigent) de Passie, zoals die op de CD staat , hebben gezongen om een dergelijk project weer op te starten.

De passie van Bert zal i.v.m. toestemming niet meer gaan maar mogelijk is er een andere versie b.v. The Young Mesiah van Tom Parker waarmee dit mogelijk is.

Markten: is iets gezelligs en geeft teambuilding, bovendien levert dit iets op voor de kas waar ook de nieuwe penningmeester blij mee zal zijn. Graag willen we dit voortzetten, zeker op de manier zoals dat ons in de schoot geworpen wordt door de mogelijkheid en gastvrijheid van Connie in Sint Pancras. De vorm waarbij er een commissie gevormd wordt en waar zoveel mogelijk leden een steentje bijdragen door een klein aantal uurtjes te helpen is een goede opzet. Simone laat een intekenlijst langsgaan voor Koninginnedagmarkt.

Website: Hans meldt dat de website gaat veranderen in 2013 met een gesloten gedeelte voor leden om de nieuwsbrieven te lezen, corveelijst in te zien, en voor agenda, adressen optredens, tijdstip afspreken vertrekpunt, vergaderdata, links naar foto’s/filmpjes. Er komt ander domein en eigen beheer.

Hans vraagt de leden te kijken op youtube bij “lipdub”, hij wil een filmpje maken met het koor.

9 Rondvraag

Clara vindt het vervelend als leden zich niet aan de kledingcode van het koor houden, waardoor de kledingcommissie als een kleuterjuf moet optreden. Ze stelt voor dat we dit met zijn allen doen, iedereen mag en kan elkaar er op aanspreken.

Corrie noemt het rumoer tijdens de repetitie, ze verzoekt stilte bij het oefenen.

Marjon is samen met Clara op 2e rij geplaatst maar zij kan Connie niet zien vanwege haar lengte. Hier gaat Connie over nadenken.

Frans spreekt zijn waardering uit voor het bestuur, Connie en de muzikanten.

Gerard zegt met veel plezier gespeeld te hebben en neemt de waardering in ontvangst.

Marcel vind de groep gezellig, hij zingt met plezier.

Jeannette vond zich warm welkom geheten.

Josien heeft spulletjes voor de Koninginnedagmarkt, zij meldt zich na de vergadering bij Simone.

Reina bedankt de inzet van het bestuur, dirigente en combo.

Simone laat nog een lijstje rondgaan voor wie de repetitie avonden wil openen. Tevens kaartje voor Wilma in verband met haar pijn in de rug, allemaal naam erop zetten.

Margreet noemt nog geld betalen voor het komende jaaruitje.

10 Sluiting Hans sluit de vergadering om 22.00 uur.

voorzitter Hans van Tunen

secretaresse Corrie Lubbers

Aktiepunten:

060312 Stemtesten (Bestuur)

090413 Marjon/Clara verplaatsen (Connie)

090413 Drummer Jan Jelles polsen (Gerard)

090413 Vlotte nederlandstalig muziek zoeken (Connie met echtgenoot)