Notulen ledenvergadering 2015 d.d 22 maart 2016

 

Afmeldingen: Angela, Clara, Marjo.

Connie is iets later.

Zonder bericht : Josien

Welkom: Hans heet iedereen welkom op deze vergadering.

We beginnen met een traktatie en zingen voor de 4 jarigen; Corrie, Jenny, Sipke en Frans.

Opening : Sipke vraagt een minuut stilte voor de vreselijke aanslagen in Brussel die vanmorgen zijn geweest.

Notulen van de vorige keer:

Simone wil graag weten wat Marjo bedoelt met haar rondvraag om vertalingen van Engelse teksten. Jan zou dit op zich nemen. Is het de bedoeling dat zij ( Simone ) dit gaat doen nu zij contactpersoon liturgie is? Hele vertalingen is veel werk, bovendien kun je hier zelf ook actie op ondernemen door Engelse woorden op te zoeken. Tijdens de repetitie wordt er ook wel aandacht aan gegeven. Begrijp je iets niet of heb je moeite met de uitspraak, meteen vragen.

Wel zorgt Simone dat de vertalingen aangeleverd worden voor de liturgie bij de kerkdiensten.

Verder geen opmerkingen op de notulen.

Actiepunten;

1506-is klaar

1507-vakanties doorzingen/vrij?

Is besproken in het bestuur en we willen daar flexibel mee omgaan, het is afhankelijk van een optreden of doorzingen noodzakelijk is of niet. Op een ander moment kunnen we dan eens vrij nemen.

1508-dropbox; doen we niet, is te bewerkelijk. Een ieder kan op zijn eigen manier tekst en melodie aanleren door; denk aan, o.a opname telefoon, tekst uitschrijven.

Notulen worden goedgekeurd en ondertekend door voorzitter en secretaris.

 

Het jaarverslag over 2015 wordt voorgelezen door Reina. Een mooi jaar waarin ons 40 jarig jubileum centraal stond en we kunnen daar met dankbaarheid op terug kijken.

 

Mededelingen:

*Hans zet Reina even in het zonnetje omdat zij aftreedt als secretaresse en ook afscheid neemt als koorlid. Als dank wordt een heerlijk theeboeketje overhandigd.

*Er zijn felicitaties voor Henk en Wilma omdat ze weer opa en oma geworden zijn van een kleindochter.

 

Financieel verslag:

*Jolande heeft 1 aanpassing in de begroting: op blz. 1 bij reservering jubileum concert 2015 ontbreekt een teken vóór de €1000,-

*Verder kan ze melden dat de gemeente ons €500,- subsidie heeft verleend. Een mooie meevaller.

We staan er goed voor met best wat algemene reserve.

*Henk wordt ook bedankt voor zijn bijdrage.

*De kascontrole dit jaar is uitgevoerd door Sipke en Frans. Ze hebben geen onregelmatigheden ontdekt. Zag er allemaal keurig uit en de commissie vraagt aan de leden haar goedkeuring te geven aan de penningmeester. Iedereen gaat akkoord en hiermee wordt decharge verleend. Dank aan Jolande!

*Kascontrolecommissie volgend jaar: Jolanda van Ommeren en hoewel hij dit al 2 x gedaan heeft stelt Sipke zich ook weer beschikbaar- voor de overloop wel handig nu Frans bestuurslid wordt.

De leden zijn het ermee eens.

*Er komt nog even een vraag van Marjon: Hoe krijg je de bankkosten zo naar beneden?

Antwoord; Dit ging eerst per kwartaal, nu per maand.

*Er is dit komend jaar geen contributie verhoging nodig .

 

Verkiezing:

Corrie is herkiesbaar en geeft aan door te willen gaan.

Reina stopt ermee. Frans heeft zich beschikbaar gesteld en er zijn geen tegenkandidaten.

De leden gaan akkoord met de benoeming van Frans als secretaris en wederom Corrie als contactpersoon.

 

Aanname beleid nieuwe koorleden:

* Wat gaan we hanteren? Hoe denken de leden hierover? Zijn er ideeën? Ook jongeren aantrekken.

We zijn al een koor met wat oudere leden, maar met best goede zangkwaliteit! Het repertoire is aangepast op de groep van dit moment. Muziekkeuze is bepalend . Jongeren zullen misschien niet zo snel naar ons toe komen denken een aantal.

*Leeftijdgrens is een aantal jaren geleden afgeschaft. Hoe denkt men daar nu over?

Leeftijd hoeft geen belemmering te zijn. Met een ouder iemand die goed bij stem is, enthousiast en niet uit de toon valt binnen de groep, kan het prima werken. Kwaliteit gaat boven leeftijd.

Leeftijdsgrens laten we los.

*Een nieuw lid krijgt een proefperiode van 1 maand . Een stemgroep kan goed aanvoelen hoe een nieuw lid valt binnen de groep en of deze kan aanblijven. Bij twijfel is een stemtest ( na de proefperiode) een optie waarbij Connie een adviserende rol heeft.

Tip; bij de stemtest 2 uit de stemgroep mee laten zingen, is minder bedreigend voor het nieuwe koorlid.

 

-Dirigente:

*Connie heeft een functioneringsgesprek gehad en dat als prettig ervaren. Ze vindt Columba een bijzonder fijn koor en bedankt alle werkgroepen voor ondersteuning van haar werk.

Columba is groeiende voor beter! Zij zal daar meer uitdaging in gaan geven.

*Ook uit het hoofd zingen heeft meerwaarde en wil ze niet laten verslappen en nog meer uitbouwen.

Een aantal leden heeft moeite met uit het hoofd zingen en voelt zich zekerder met map als houvast. Ook voor het zien van de noten. Aangegeven wordt : probeer zelfdiscipline op te brengen en je een manier eigen te maken de nummers uit het hoofd te zingen.

Het moet niet zo zijn, dat als besloten wordt het hele repertoire uit het hoofd te gaan zingen, leden het koor gaan verlaten, dus een evenwicht zoeken in wat wel kan en niet.

De repetitie is om te oefenen, durf los te laten. Met het jubileumconcert is al bewezen dat we het kunnen.

*Het herhalen van de nummers die we al kennen is geen doel op zich, het is logistiek lastig omdat je ook nog nieuwe nummers erbij krijgt en er veel wisselingen zijn voor diverse optredens.

*Verzoek: Gaan we voor een optreden wel uit het hoofd zingen, dan ruim van te voren aangeven welke nummers dit dan zijn, zodat er goed geoefend kan worden.

*Connie noemt op dat er 2 kerstoptredens in optie zijn en vraagt welke de voorkeur heeft bij de leden.

Er wordt gestemd: Andijkvoor

MCA: om het jaar.

* Het inzingen /stemoefeningen voor het repeteren, wordt door sommigen als heel prettig ervaren. Connie vindt dit fijn om te horen en zal hier aandacht aan blijven geven.

* Bij het functionering gesprek is aan Connie gevraagd duidelijk te articuleren en rustiger te praten.

Door de grote ruimte is de akoestiek in de kerk niet optimaal en ook in de hal beneden is het vaak rumoerig. Een vraag aan allen: Stil te zijn als Connie of iemand anders aan het woord is.

Commissies:

-Marktcommissie: Evaluatie enquête markten;

Er zijn 23 forumlieren ingeleverd.

Conclusie : Tevreden met hoe het nu gaat.

Najaarsmarkt komt te vervallen- bij velen niet zo in trek. Dit is een proef, het besluit kan altijd weer worden teruggedraaid.

Verwachting van de commissie is nu, met nog maar 1marktopbrengst, dat iedereen 7 prijzen p.p inlevert, of zich inzet wat lekkers te bakken /kopen voor koffie en thee terras.

Ook is de mogelijkheid € 7,50 te geven, zodat de commissie hier het één en ‘t ander voor kan aanschaffen.

Kinderloterijtafel: hoewel een groot deel in de enquête heeft aangeven hier vóór te zijn, wordt er in de vergadering besloten, dit niet te gaan doen.

Velen voelen zich wel moreel verplicht om mee te doen.

We zijn allemaal Columba en het is goed voor de saamhorigheid. Je mag er wel wat voor doen en bovendien is het fijn de kas weer aan te vullen.

Koningsdag 2016 valt op woensdag. De avond ervoor is er nog een zangrepetitie, het wordt nog nader bekeken of die komt te vervallen, dit hangt af van de optredens die geboekt zijn.

Het voorlopige voorstel is de opbouw van tent en terras overdag te doen.

Prijzen voor loterij inleveren op dinsdag 19 april.

Connie stelt haar tuin weer ter beschikking.

De commissie krijgt een applaus voor hun inzet.

-Muziekcommissie;

* De commissie is het archief aan het updaten .

* Nicolien vraagt aandacht bij inlevering van de muziek, alles goed op volgorde te leggen.

*De map zit nu erg vol- in overleg met Connie wordt gekeken wat eruit kan.

*Muziekkeuze; de commissie koopt muziek in- het blijft heel lastig om keuzes te maken – wat past nu precies bij Columba? Ook Connie heeft haar inbreng.

*De koorleden mogen ook inbrengen- dit wordt beoordeeld door zowel Connie, combo en muziekcommissie.

*Als een lied je niet aanstaat, maak het kenbaar bij de commissie of bestuur. Dit wordt dan met elkaar teruggekoppeld.

*Van 2 liederen wordt nu de mening gevraag aan de leden:

-Lord your Holy

-In het morgenlicht

Meningen zijn verdeeld maar door een stemming te houden gaat Lord your Holy eruit

In het morgenlicht – tekst valt niet bij iedereen goed. Lied blijft nog in het repertoire, maar wordt onder de loep genomen, ook wat betreft in het Nederlands of Engels zingen.

*Door Henk wordt nogmaals gewezen op de afspraak alleen originele partituren te gebruiken.

-Kledingcommissie; er is een vraag bij de commissie binnen gekomen om eens een ander kleur sjaaltje/overhemd te gaan dragen.

De commissie gaat zich buigen over ideeën.

Vanaf 1 April- zomerkleding weer dragen.

 

Rondvraag:    

Corrie; 21 April optreden Westzaan- Christenen voor Israël- er zijn flyers om te verspreiden.

Coby; heeft moeite met het optreden in Westzaan op de Israëlavond. Ze gaat nu wel mee, maar niet vol overtuiging. Als het nog eens voorkomt, zal ze niet meezingen.

Marjon; a. is het een idee om microfoons aan te schaffen voor solisten?

Antwoord: Het vraagt veel technische aanpassingen en je moet een goede geluidsman hebben.

  1. Zingen op de Israëlavond is op een doordeweekse dag. Ze had het prettig gevonden als dit van tevoren was overlegt.

Hier zal in het vervolg rekening mee gehouden worden.

Jolande; Rabo fietstocht is op 11 Juni ’16.

Sopranen zijn al aan het brainstormen. Datum 28 juni

Hans; noemt even op dat de sopranen aan de beurt zijn voor het organiseren van een kooruitje.

Reina; Het is haar laatste keer. Ze bedankt iedereen voor het vertrouwen in haar en het was fijn een bijdrage te kunnen leveren bij/aan het koor. Doet ook pijn nu afscheid te nemen, maar haar stem laat haar iedere keer in de steek en er zijn nog een aantal redenen waarom ze dit besluit heeft genomen. Altijd voorgenomen op haar 60e te stoppen…dat is nu een jaartje eerder geworden. Ze wenst iedereen alle goeds, liefde, geluk en gezondheid. Ook Frans wordt veel succes gewenst als secretaris.

 

Datum:

 

Voorzitter;                                                                                                       Secretaris: