Notulen ledenvergadering Columba over 2014 d.d 14 April 2015

Afwezig: Jeanette, Angela, Coby, Liesbeth, Tamara, Gerard, Hans H.

Iets later: Tineke, Henk en Wilma

 

Hans heet iedereen welkom en we zingen voor 3 jarigen; Jan, Lia en Marjon die ons heerlijk op gebak hebben getrakteerd.

 1. Opening: wordt door Lia gedaan met “Geef kleur aan je leven” van Jelly Verwaal.
 1. Notulen van vorige keer en actielijst: Hans meldt dat de actie om Jan Jelles als drummer te benaderen, door persoonlijke omstandigheden niet meer aan de orde is. Andere actiepunten ook niet meer van toepassing.

Verder geen opmerkingen over de notulen en worden vervolgens ter goedkeuring ondertekend.

 1. Jaarverslag 2014:

Reina leest haar verslag voor en sluit af met iedereen weer een goed jaar toe te wensen met veel zangplezier.

 1. Mededelingen:

We hebben er 3 nieuwe leden bij, Wilma Terwel, Wilma van der Velden en Coby Kroese.

Het jubileumconcert was een groot succes, een fijne maar ook enerverende ervaring. We hebben veel lovende reacties van de luisteraars gehad. Dit heeft ons ook weer een nieuw lid gebracht, Jolanda ?

We hadden graag op deze jaarvergadering de DVD’s van ons jubileumconcert willen uitreiken, maar helaas zit er een foutje in en dat moet nu nog verholpen worden. We krijgen dit dus op een later moment.

 1. Financiën:

– De kascontrole over boekjaar 2014 heeft plaats gehad op 14 April 2015 vlak voor de jaarvergadering door Piet en Sipke.

Het oordeel is dat alles er prima en verzorgd uitziet. Piet leest een verklaring voor van goedkeuring en er wordt decharge verleend aan de penningmeester. Met dank aan Jolande.

– Frans geeft aan dat we er niet slecht voor staan.

– Jolande meldt dat er vanaf nu geen cash geld aanwezig zal zijn, aangezien het aanhouden van contact geld een bepaald risico met zich meebrengt. Ook vanuit de kascontrolecommissie is deze opmerking gekomen en we kunnen immers prima alles per bank afwikkelen.

– Marcel vraagt of er wel reserves zijn voor het eventueel opnieuw aanschaffen van apparatuur. Uit de Passiva op de balans blijkt dat de reserves voldoende zijn. Ook informeert hij naar de €1000,- reservering jubileumconcert, dit is ten laste van de rekening 2014 gekomen als reservering, de kosten die boven die €1000,- uit zullen komen, komen dan nog ten laste van 2015.

– Er wordt een nieuwe kascontrolecommissie aangewezen: Piet is aftredend, Frans gaat dit overnemen en Sipke is er ook weer bij.

– Hans noemt nog even op dat er komend jaar geen contributieverhoging nodig is.

6.Verkiezing:

Hans legt uit dat een bestuursfunctie voor 2 jaar is, daarna kun je iedere keer je herkiesbaar stellen t/m 6 jaar.

Lia is nu aftredend, zij heeft 4 jaar in het bestuur meegedraaid. Hans bedankt haar voor het vele werk en daadkrachtig handelen.

Als bedankje bieden we haar een fleurige plantenbak voor buiten aan.

Nicolien is bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Er zijn geen bezwaren door de leden dus heten we haar van harte welkom.

Ook Hans is aftredend maar stelt zich herkiesbaar voor nog 2 jaar. Bij de stemming is iedereen voor en hiermee is de invulling van het bestuur weer rond.

7.Effectief instuderen nieuwe muziekstukken:

Dit punt is ingebracht door Marcel omdat hij moeite heeft op de manier hoe we instuderen. M.n. nummers uit de “oude doos” die voor heel veel koorleden bekend zijn, maar voor de nieuwelingen onder ons niet zo mee te zingen zijn. Omdat het bestuur het belangrijk vindt op één lijn te zitten met elkaar hebben we het op de agenda gezet.

Connie is blij dat dit wordt aangegeven en geeft haar visie op het geheel. Het is niet effectief om met een oud nummer alles opnieuw aan te leren. Ze beseft dat het lastig is om als nieuw lid in te stromen met bekend materiaal en dat het je onzeker maakt. Nu is er na het concert nog maar een korte repetitietijd geweest, ze heeft er vertrouwen in dat gaande weg ook de nieuwe leden de liederen zullen oppakken.

De songs per regel aan leren past niet in haar werkwijze, zij kiest ervoor in gedeeltes (in stukken te hakken) te repeteren en op die manier de muziek en tekst eigen te maken. Er zit wel een bepaalde opbouw in.

Hoe je leert is per persoon verschillend. Kun je noten lezen is dat een voordeel, maar puur op gehoor bezig zijn, werkt soms nog beter.

Wilma T. geeft als tip; kan het combo een nieuwe song niet eerst helemaal voorspelen zodat je de melodielijn met instuderen enigszins kan herkennen. Hier is wat voor te zeggen.

Connie staat zeker open voor suggesties. Als iets niet lukt of naar wens is geef het aan, zodat ze daarop kan anticiperen.

Piet vraagt of er ook een mogelijkheid is om op te nemen en dit dan op de site te zetten? Hans meldt dat je zelf de smartphone kan gebruiken, maar heeft ook ideeën om e.v met een dropbox te werken. Dat wordt nog verder uitgedacht.

Clara haalt het uit het hoofd zingen weer even aan. Zou prachtig zijn als we dit kunnen blijven handhaven. We hebben nu met het jubileumconcert ons bewezen dat het kan en het geeft een betere uitstraling als koor. We hadden nu wel een lange voorbereidingstijd zodat daar ook vorm aan gegeven kon worden. In een kortere tijdsspanning zal het lastiger zijn en een bepaalde druk geven. Per optreden bekijken hoe we het gaan invullen. Een goed concept vinden zullen we nader bekijken.

We moeten elkaar ook wel blijven stimuleren. Veel koorleden zijn voor om uit het hoofd te zingen, maar we moeten ook een bepaalde coulance tonen voor degenen die er moeite mee hebben.

Als tip wordt genoemd de tekst op papier uit te tikken, dit is een goede manier om uit het hoofd te leren.

We zijn het met z’n allen eens dat op deze manier zingen, alles anders/ mooier gaat klinken.

Connie is al bezig met iedere repetitie 1 of 2 jubileumnummers te laten zingen om het bij te houden. Goede actie vinden we met z’n allen.

8. Kooropstelling:

De nieuwe opstelling die we vorig jaar uitgeprobeerd hebben gaf een goed stemgeluid. Duidelijk is geworden dat we elkaar als stemgroep ter ondersteuning nodig hebben, zeker bij het instuderen. Voorkeur gaat daarnaar uit. Zit een nummer er goed in dan kan bij een optreden in een andere opstelling staan een optie zijn. Met het jubileum concert is dit ook al gedaan en gaf geen problemen. Connie wil de “stereo” opstelling loslaten. Ze wil wel de frisheid erin houden en per song bekijken wat de mogelijkheden zijn voor andere opstellingen, misschien ook meer in kleinere groepjes werken.

Voorstel: 2 repetities voor een optreden, aangeven hoe we moeten staan, daarna niet meer veranderen. Ook kijken naar lengtewerking. 

 1. Mededelingen dirigente:

Connie is al veel aan het woord geweest, ze heeft niets meer te melden.

Hans geeft aan dat het functioneringsgesprek met Connie binnenkort zal plaatsvinden en daarin zal de info van deze avond meegenomen worden. 

 1. De verschillende commissies:
 • Muziekcommissie: Nicolien gaat eruit, Ineke neemt haar plaats in. Succes Ineke.

Marjo:

-Vindt het inleveren van muziek erg rommelig gaan. Graag een verzoek aan iedereen om alles goed op volgorde te leggen.

-Aantekeningen in de tekst a.u.b met potlood!

-De mapjes waar je naam op staat graag weer terug leggen als de muziek er uit is gehaald.

 • Jubileumcommissie: Hans bedankt iedereen die zich heeft ingezet voor ons prachtige concert. Er was een goede planning. Een applaus is op z’n plaats!
 • Marktcommissie: Simone, Margreet en Wilma Z. vormen vanaf nu een vaste groep die de markten gaan coördineren. Simone wijst er wel op dat ook inzet van het koor, zoals inbreng goederen en hulp bij verschillende onderdelen, nodig is om een goed draaiend geheel te krijgen.
 1. Rondvraag:

Van Liesbeth is een mail binnengekomen, vanwege haar vakantie kan ze vanavond niet aanwezig zijn. Ze meldt het volgende:

 1. a. de vakanties zoveel mogelijk vrijhouden.
 2. meer nuances aanbrengen in hard(er) en zacht(er) zingen. Dit was opgemerkt door iemand tijdens het concert.

a;;hebben hiervoor nog geen duidelijk stelling in genomen. Gaan we behandelen in het bestuur, zullen kijken naar verschillende opties. Genoemd is ; eerder in het seizoen te stoppen en de kortere vakanties doorzingen. Wordt vervolgd.

b; Connie neemt hier notie van.

Marjo; vraagt of de Engelstalige nummers vertaald kunnen worden zodat je weet wat je zingt en hoe de juiste uitspraak is.             Jan gaat zich hier voor inzetten.

Clara; zou het prettig vinden als tijdens een uitleg van Connie het combo ook stil kan zijn. Het gebeurt vaak dat ze samen overleggen en nog aan het spelen zijn.

Zal aandacht aan besteed worden. Ook zal Connie duidelijk de nummers uitspreken die gezongen gaan worden op de repetitie.

Frans; bedankt het bestuur.

Wilma T; sluit zich daarbij aan en zegt dat ze het weer heel erg naar haar zin heeft bij ons.

Bram; vraagt of er eind juni al mensen met vakantie zijn. De Bassen willen een uitje plannen, zelf kan hij door werkzaamheden niet eerder.

Voorlopige datum 30 Juni

Piet; spreekt zijn waardering uit over het bestuur.

Jan; heeft moeite met gekopieerde muziekstukken. Het staat duidelijk op de partituren dat kopiëren niet mag. Vindt dat het niet kan als Chr. Koor.

Kies voor een origineel partituur zodat dit ook in het archief aangetoond kan worden. Daarna kopiëren is prima.

Connie levert ook veel stukken aan en de originele uitvoeringen daarvan zijn niet meer te achterhalen.

We hebben er budget voor om meer originele partituren aan te schaffen.

Beleid; vanaf nu is dit het streven.

Wilma Z.; meldt dat Henk en zij 19 mei met vakantie zijn.

Wilma van der V.; heeft het naar haar zin. Geeft nog een uitleg over haar gezondheid en dat ze helaas hierdoor langere tijd afwezig is geweest. Dat het vaker kan voorkomen.

 

Sluiting: Hans bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng op deze vergadering.

 

 

Actiepunten:

1506: Functioneringsgesprek Connie; Hans en Jolande

1507: vakanties bespreken / wel of niet doorzingen: Bestuur

1508: drop box nader bekijken, of dit mogelijk voor ons koor: Hans

 

 

Datum:

 

Voorzitter;                                                                              Secretaris;