Notulen ledenvergadering 2018 d.d. 6 maart 2018                   Columba

Afmeldingen: Luukie Bekking, Reginald Bod, Clara van Dijk, Jennie Hoogendijk, Tineke & Sipke Huizinga en Inge Jager

1) Welkom en opening:
Voorzitter Cobi Kroese heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering; de eerste ledenvergadering onder haar leiding.
Cobi deelt met ons de overdenking “Complimentje”, waarna gelegenheid is om elkaar even een complimentje te geven.

2) Vaststelling agenda:
De nummering vanaf agendapunt 6 dient opgeschoven te worden omdat er twee maal sprake is van agendapunt 6. De bij agendapunt 9 (wordt nu dus agendapunt 10) vermelde term “Muziekcoördinator” wordt gewijzigd in “Liturgiecoördinator”. Vervolgens gaat iedereen akkoord met het agendavoorstel.

3) Mededelingen:

 • Hans van Tunen is onze nieuwe webmaster. Hij heeft de website herzien; het nieuwe wachtwoord luidt: 2018-Columba. Besloten wordt dat aan onze oud-webmaster Jan de Blank een attentie zal worden aangeboden als dank voor zijn vele inspanningen.
 • Op 2 juni wordt het jaarlijkse kooruitje gepland. De organisatie is in handen van het bestuur. Alle leden + partners zijn hartelijk uitgenodigd.
 • Een bijzonder moment: zowel Marjon van Barneveld als Wilma Zuidersma zijn 25 jaar lid van Columba! Cobi spreekt hen beiden toe in warme bewoordingen en overhandigt hen namens het koor een gouden speld in de vorm van een muzieknoot.

4) Notulen Ledenvergadering 2017:
De notulen worden onder dank goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Wel bleek er nog één aandachtspunt: de sluiting van die vergadering was om 22.06 uur in plaats van 10.06 uur.

5) Het jaarverslag
Het jaarverslag over 2017 wordt voorgelezen door Frans Terwel. De vergadering bedankt hem door middel van applaus.

6) Financiën:

 • Jolande Blom meldt dat het verheugend is dat we, zoals in het financiële verslag weergegeven, met een mooi positief saldo het jaar 2017 konden afsluiten. We staan er goed voor met best wat algemene reserve. Verder kan ze melden dat de gemeente Langedijk ons opnieuw € 500,- subsidie heeft verleend. Een mooie meevaller! Cobi dankt Jolande voor het nauwkeurige werk dat zij verricht heeft.
 • Besloten wordt dat Sipke & Tineke Huizinga tijdelijk onbetaald lid zullen zijn. Dit in verband met de noodzakelijke en inmiddels langdurige afwezigheid ten gevolge van de ziekte van Sipke.
 • Henk Zuidersma wordt hartelijk bedankt dat hij, voorafgaande aan de ledenvergadering, zijn blik over het financieel verslag heeft laten gaan .
 • De VOMAR-kaart wordt opnieuw onder de aandacht gebracht.
 • De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Jolanda van Ommeren en Reginald Bod. Ze hebben geen onregelmatigheden ontdekt. Het zag er allemaal keurig uit en er zijn lovende woorden voor het werk dat Jolande heeft verricht. De commissie stelt de leden voor hun goedkeuring te geven aan de penningmeester. Iedereen gaat akkoord en hiermee wordt décharge verleend. De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door Reginald en Hans van Tunen.  Frans heeft zijn 2-jaarstermijn als secretaris er op zitten maar hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Hij wordt unaniem herkozen.

7) Verkiezing:
Frans heeft zijn 2-jaarstermijn als secretaris er op zitten maar hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. Hij wordt unaniem herkozen.
Marjo Hollenberg zal na de zomervakantie haar taak als lid van de muziekcommissie overdragen aan Jantien Boersen

8) Vaststelling herziende versie huishoudelijk reglement:

Puntsgewijs wordt dit doorgenomen. Vanuit de vergadering worden diverse aanpassingsvoorstellen aangereikt welke door het bestuur verwerkt zullen worden. Formeel gaat de ledenvergadering akkoord met het herziene huishoudelijke reglement.

9) Eventuele mededelingen dirigente en combo:

De comboleden Gerard van Hal en Hans Hooglander zijn tevreden hoe het gaat.
Dirigente Connie Kriek is met iedereen blij. Ze vindt het fantastisch met iedereen (zingend) op te trekken.

10) Eventuele mededelingen van de diverse commissies:

 • Marktcommissie: deze commissie bestaat uit de volgende leden: Margriet van Hal, Jolanda van Ommeren, Simone van Tunen en Wilma Zuidersma.
  Jolanda meldt dat het over 7 weken al weer Koningsdag is. We hebben weer de beschikking over twee kramen. Ook voor deze Koningsmarkt wordt weer aan iedereen gevraagd 7 prijsjes per persoon in te leveren (of anders € 10 te geven aan een commissielid zodat daarvan prijsjes aangeschaft kunnen worden). Ook kinderpresentjes zijn hartelijk welkom!
  Als iemand niet in de gelegenheid is de in te leveren prijsjes op een repetitieavond in te leveren kan men dit ook rechtstreeks bij Margriet afleveren.
  Connie stelt haar tuin, schuur + voorterrein weer ter beschikking. Wel zal het dit keer de laatste keer zijn dat we bij Connie aanwezig kunnen zijn, want Connie en haar man Jan gaan verhuizen.
  De commissie wordt hartelijk bedankt voor hun grote inspanningen en veel succes en plezier toegewenst bij hun werkzaamheden.
 • Muziekcommissie: Het verzoek van de commissie is dat alle leden de in te leveren muziek altijd op volgorde inlevert. Dat scheelt de commissie veel tijd. Voorgesteld wordt gebruik te maken van paperclips wanneer een muziekstuk uit meerdere bladen bestaat. Of alles in hoesjes in te leveren. Dit lijkt een logische gedachte maar opgemerkt wordt dat dit dan niet meer in de kast past. Er wordt door iemand opgemerkt of het mogelijk is een beamer aan te schaffen voor het aanleren van de liederen. Afgesproken wordt dat de muziekcommissie zich nader zal buigen over de idee van het gebruik van hoesjes. Op een later moment zal een terugkoppeling met het koor volgen.
 • Kledingcommissie: Er valt niets te melden door Margreet Vijn en Wilma Zuidersma.
 • Liturgiecoördinator: Er valt niets te melden door Simone van Tunen

11) Update optredens
De navolgende uitvoeringen staan op de rol:

27 mei – Een ochtenddienst onder verantwoording van de Raad van Kerken in de Grote Kerk van Alkmaar. Henk Zuidersma merkt op dat we daar niet ons Columba-geluid kunnen laten horen. Anderen merken op dat het wel promotie kán zijn van Columba. Het schijnt de bedoeling te zijn dat de diverse koren d.m.v. een flashmob afwisselend optreden. Bram Sluis zal navraag doen over het repertoire.

27 mei – Avonddienst in De Ontmoeting te Heerhugowaard.

23 december – De Allemanskerk te Oudkarspel heeft geïnformeerd of wij kunnen zingen.

Verder wordt op 16 juni het Cultuurplein te Broek op Langedijk (bij de Broekerveiling) georganiseerd. We zouden ons hiervoor kunnen opgeven en dan een mini-concert van 20 minuten kunnen verzorgen. Ook wordt een optreden op het Coolpleinfestival te Heerhugowaard, in september, geopperd. Over deelname aan zowel het Cultuurplein als het Coolpleinfestival zal het bestuur later met een voorstel komen.

12) Rondvraag:    

 • Hans stelt voor een appgroep voor het hele koor op te stellen. Dit zou dan alleen bedoeld zijn voor dringende mededelingen. Een soort “emergency-app”. Het is niet de bedoeling dat op berichten gereageerd zal worden. Dit ter voorkoming dat iedereen bedolven wordt door, op zich goedbedoelde, berichten. Met dit voorstel gaat het koor akkoord en Hans zal de app gaan opstellen.
 • Hans deelt een gevoelen dat velen herkennen. De repetitieruimte heeft een moeilijke akoestiek om Connie goed te horen, het kan er in de winter behoorlijk koud zijn en rondom ons beginmoment is het vaak rumoerig met voorbij lopende jeugd van de kerk. Het bestuur neemt dit mee naar de bestuursvergadering.
 • Margreet merkt op dat we de inkomsten van de Rabobank zullen gaan missen omdat de bank gestopt is met de jaarlijkse sponsortocht. Zij stelt voor af en toe een bingoavond te organiseren waarbij iedereen een prijs aanlevert en er bingokaarten van bijv. € 5 gekocht kunnen worden. Het idee van Margreet wordt positief ontvangen. Wel zullen we nog even de laatste ontwikkelingen van de Rabobank afwachten. Mogelijk komt er een alternatief voor de sponsorfietstocht.
 • Wilma Zuidersma informeert of we als koor nog aandacht gaan besteden aan het 45-jr. bestaan van Columba, in 2020. Dit zal worden meegenomen naar de bestuursvergadering.
 • Wilma Terwel vraagt of het mogelijk is dat we een keer in de gevangenis kunnen gaan zingen. Ook dit zal worden meegenomen naar de bestuursvergadering. Tevens merkt Wilma op dat zij vanaf de zomer – december niet op koor zal verschijnen in verband met haar deelname aan de musical Scrooge.

Simone zou het fijn vinden als we eens mooie uitvoeringsmappen aanschaffen. Vrolijke kleuren vindt zij geen enkel bezwaar. Ook hierover zal het bestuur zich buigen.

13) Sluiting:

Cobi dankt iedereen voor de fijne besprekingen en sluit de vergadering om 22.22 uur

 

Datum: 25 maart 2019

Voorzitter:                                                                                                       Secretaris:

Cobi Kroese                                                                                                     Frans Terwel